Forenklet digitalt årsmøte for SHF i 2020

Det innkalles herved til forenklet årsmøte i Sandnes Hytteeierforening. Årsmøtet avholdes digitalt, det vil si ved mottak og eventuell bevarelse av denne e-post, i perioden 3. april 2020 til og med 24 april 2020. Endring i møteform skyldes restriksjoner knyttet til dagens Corona-pandemi situasjon. Møtet avholdes ellers i henhold til gjeldende vedtekter. Hver Velforening har…

Forbud mot overnatting på hytte utenfor hjemkommunen

Forbud mot overnatting på hytte utenfor hjemkommunen Sandnes Hytteeierforening følger saken med forbud å overnatte på hytten hvis den ligger i en annen kommune enn hjemkommunen. SHF har kontakt med Sandnes kommune og diskuterer saken med politikerne. Sandnes kommune følger foreløpig kommunelegens anbefaling som bygger på nasjonale vedtak. Vedtaket om forbud om overnatting virker grovt,…

Informasjonsmøte om byggegrense til sjø 19. mars – utsatt grunnet fare for Corona smitte

Styret i SHF har bestemt at det ikke er i tråd med myndighetenes råd for smittereduksjon av Corona virus å sammenkalle til informsjons- og årsmøte i SHF torsdag i neste uke.   Det strammer seg veldig til nå rundt oss mht hvordan vi alle skal unngå å føre til smitte av Corona viruset. Flere firmaer…

Nye arealgrenser for hytter Informasjonsmøte 1 april 2019 i Sandnes kommune

Sandnes Hytteeierforening (SHF) har gjennom hele 2018 arbeidet for å fremme ønskene om økte hytteareal fra velforeninger gjennom Sandnes Hytte- og Friluftsforum. Onsdag 13 mars arrangerte SHF et informasjonsmøte med varaordfører Pål Morten Borgli som er leder for Sandnes Hytte- og Frilufts forum. Han redegjorde for resultatene fra meklingen som politikerne i kommunen har hatt…

Informasjonsmøte og årsmøte 13 mars 2019
|

Informasjonsmøte og årsmøte 13 mars 2019

Sandnes Hytteeierforening (SHF) har gjennom hele 2018 arbeidet for å fremme ønskene om økte hytteareal fra velforeninger gjennom Sandnes Hytte- og Friluftsforum. Onsdag 13 mars arrangerte SHF et informasjonsmøte med varaordfører Pål Morten Borgli som er leder for Sandnes Hytte- og Frilufts forum. Han redegjorde for resultatene fra meklingen som politikerne i kommunen har hatt…

Høringsrunde om ny kommuneplan for Sandnes 2019-20135 – Ny frist 3. september

Høringsrunde om ny kommuneplan for Sandnes 2019-20135 – Ny frist 3. september

Høringsrunde om ny kommuneplan for Sandnes 2019-20135 – av spesiell interesse: forslag til nye hyttestørrelser Fristen for innspill er endret fra 15. august til 3. september. Innspill til SHF innen mandag 13. august. Sandnes bystyre vedtok i møte 14. mai 2018 å legge forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar…

Hyttestørrelser er utvidet i forslag til kommuneplanen

Vedtak i Sandnes bystyre 14 mai 2018 om størrelser på fritidsboliger I bystyremøtet 14 mai 2018 ble forslag om størrelser på fritidsboliger behandlet av politikerne. Forslagene skal, når de blir endelig vedtatt, inn i kommuneplanen for Sandnes 2019-2035. Under er utdrag fra vedtakene som ble gjort av politikerne. Mange av vedtakene er i tråd med…

Aktuelle temaer tas opp med politikerne 15 mars

Aktuelle temaer tas opp med politikerne 15 mars

  Allmøtet 15. mars: Hyperaktuelle tema blir tatt opp med politikerne! Programmet for allmøtet torsdag 15. mars kl. 1900 på hotell Residence i Sandnes begynner nå å bli klart. To viktige tema bli tatt opp: Hyttestørrelser og regulering av LNF-områder Vann – og avløpsproblematikken. Ledende politikere med varaordfører og leder av det kommunale Hytterforumet, Pål…

Tema hyttestørrelser – Årsmøte og allmøte 15. mars – Radisson Hotell i Sandnes

Tema hyttestørrelser – Årsmøte og allmøte 15. mars – Radisson Hotell i Sandnes

Til velforeningene i Sandnes Hytteeierforening – merk av 15 mars i kalenderen   Styret i SHF inviterer velforeningene til årsmøte og allmøte 15. mars 2018 på Hotell Residens i Sandnes (Julie Eges gate 5,  4306   Sandnes ). Vær vennlig å spre denne informasjonen til alle medlemmer. Årsmøte i SHF på Hotell Residens kl. 18.00. Saksliste…

Høring om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune

Høring om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune

Sandnes Hytteeierforening er bedt om å sende ut et høringsnotat om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune. Alle velforeningene bes å sende sine tilbakemeldinger til SHF innen 1. oktober 2017. Tilbakemelding sendes til Jarle Padøy; jarle.padøy@lyse.net med kopi til Thomas Rosnes; thomas.rosnes@nofima.no . I siste møte til Sandnes Hytte- og fritidsforum (24. august 2017) la administrasjonen…