SHF ble stiftet i 1972 av Allert Middelthon, Gerd Schanche og Grethe Johnsen. De tok initiativ til å invitere formennene i hyttevelforeningene i Sandnes kommune til møte. Det ble dannet et styre hvor formennene var medlemmer. Det var 16 velforeninger. Hver enkelt hytteeier betalte kr. 10,- i medlemskontigent.

Hovedhensikten med SHF den gang, var å fremme hytteeiernes interesser i forhold til Sandnes kommune, vegvesenet og den gang telegrafvesenet. Det var også viktig å jobbe for god forbindelse mellom fastboende og hytteeierne. SHF hadde 2-3 styremøter og et årsmøte i året.

Velforeningene skulle fortsatt være drivkraften lokalt i hytteområdet.

I møte 5.12.2005 ble det vedtatt to viktige ting;

  1. Nye vedtekter, hvor velforeningene skulle være direkte medlemmer. Enkeltpersoner kunne ikke være medlemmer 
  2. Sammenslåing av Sandnes strandsoneprosjekt og SHF

 Viktige ting det ble jobbet med:

  • Bedre kommunikasjon med hytteeiere, arrangere allmøter og det ble etablert hjemmeside
  • Profilering i media             
  • Kontakt med politikerne ble etablert.

Dialogmøter ble avholdt for å utveksle synspunkter. Møtene var viktige for å opprette nettverk.

Det var og viktig å utarbeide retningslinjer for utarbeidelse av reguleringsplanen hva angikk fritidsbebyggelse.

Det ble jobbet med selve kommuneplanen med påvirkning, synspunkt og strategiformulering i forbindelse med fritidsbebyggelse og friområder. Fokus ble det også på planbestemmelser som angår  hyttestørrelse, naust og brygger med mer.

Utarbeidelse av nye utslippsforskrifter var også et tema.

Amnestisaken var en videreføring av det som strandsoneforeningen hadde jobbet med.

 De siste årene

SHF har siden våren 2008 hatt egen tilknyttet sekretær, advokat Elisabeth Fjeld. I de senere årene har denne funksjonen gått mer over til å være en juridisk bistand. I 2017 overtok advokat Katrina Alford Kyllo denne funksjonen (Stavangeradvokatene).

Arbeidsoppgaver omfatter noe sekretærarbeid i forbindelse med styremøter og årsmøter. I tillegg deltar hun etter behov på møter med Sandes kommune. Hun følger med på relevante vedtak i Sandnes kommune, gir innspill til klager og høringsuttalelser. Hun gir også juridisk førstehjelp til medlemmene.

Medlemsavgiften er pr. dags dato kr. 150.-.

SHF er pr 2010 referansegruppe for Sandnes kommune i prosjektet ”kartlegging av strandsonen”. Her har vi gitt våre innspill. I den forbindelse hadde styret i SHF en båttur sommeren 2010 hvor vi virkelig fikk se alle de flotte stedene og utfordringene langs strandlinjen i kommunen.

Vi ønsker et godt samarbeid med administrasjonen og politikerne i kommunen. 

I dag har styret i  SHF jevnlig møter med gruppelederne for de ulike partiene, hvor vi tar opp aktuelle saker, herunder prinsipielle saker som skal til politisk behandling. Vi legger frem våre tanker omkring ny kommuneplan. Vi har sendt inn et felles innspill her og vil drøfte med politikere om hva de tenker om dette. 

SHF har tatt kontakt med turistforeningen og kommunen om samarbeid i forbindelse med turstier, uteliggere og brygger.

Representanter fra SHF sitt styre deltar på alle politiske møter hvor det blir tatt opp saker som berører hytteeiere i Sandnes. SHF har også en dialog med Sandnes kommune om vann og avløp.

For SHF er det ønskelig med flest mulig medlemmer for å kunne ha større gjennomslagskraft. Det jobbes derfor med å få etablert velforeninger tilknyttet SHF i de områdene der dette ikke finnes.

Hytteforum opprettet i  april 2016

Hytteforumet skal være en arena for dialog mellom kommunen, hytteinteresser og friluftsinteresser.

–Målet for SHF er å fremme saker som hytteeierne er opptatt av, bidra til å dempe konflikter mellom hytteinteresser og friluftsinteresser, og unngå at små saker «blåser opp». –Forumet skal ikke være et beslutningsorgan, men et dialogforum hvor saker kan løftes opp og diskuteres.

–Forumet vil kunne gi innspill til arbeidet med kommuneplanen.

––Deltakere:

–Leder: Pål.M.Borgli, Administrasjon Sandnes kommune, Kommunepolitikere

–Sandnes Hytteeierforening, Stavanger turistforening, Ryfylke friluftsråd