Forenklet digitalt årsmøte for SHF i 2020

Det innkalles herved til forenklet årsmøte i Sandnes Hytteeierforening.
Årsmøtet avholdes digitalt, det vil si ved mottak og eventuell bevarelse av denne e-post, i perioden 3. april 2020 til og med 24 april 2020.

Endring i møteform skyldes restriksjoner knyttet til dagens Corona-pandemi situasjon.
Møtet avholdes ellers i henhold til gjeldende vedtekter.
Hver Velforening har en stemme. Enkeltmedlemmer har ikke stemmerett og mottar denne innkalling som informasjon. I henhold til gjeldende vedtekter er det kun velforeninger som har betalt kontingent, innen utgangen av desember 2019, som har stemmerett.
Ved utsending av denne e-post bes det om lese-bekreftelse. Lesebekreftelse bekrefter mottak og Sandnes Hytteierforening oppfatter medlemmet som informert og deltagende i årsmøtet.

Ta kontakt med Morten Sola, msola@getmail.no tlf. 95801746 ved eventuelle uklarheter angående betaling/kontingent og gjennomføring av årsmøtet.

Årsberetning, styrets forslag til hver enkelt sak, valgkomiteens innstilling og revidert regnskap følger vedlagt.

Til behandling foreligger følgende saker:
1. Valg av møteleder og referent (votering)
2. Godkjenning av innkallelse og sakliste (votering)
3. Styrets beretning (votering)
4. Årsregnskap med revisors beretning (votering)
5. Fastsettelse av kontingent (votering)
6. Innmeldte saker: Ingen til behandling.
– Styret foreslår endring av vedtekter som gir stemmerett til enkeltmedlemmer.
(Styret har vedtatt å utsette denne saken til tidlig høst 2020, hvor den vil behandles i ekstraordinært årsmøte/informasjonsmøte)
7. Valg av styreleder (votering)
8. Valg av styremedlemmer (votering)
9. Valg av revisor (votering)
10. Valg av valgkomite, 3 personer (votering)
Prinsipper for stemmegivning;

Stilltiende samtykke skal benyttes som stemmegivning i saker angitt for votering ovenfor. Ved utsending av denne e-post bes det om lese-bekreftelse. Lesebekreftelse bekrefter mottak og Sandnes Hytteierforening oppfatter medlemmet som informert.

Stemmegivning skal praktiseres på følgende vis;

Ved votering MOT en (eller flere) sak(er), skal en svare på denne e-post innen fristen 24. april, med henvisning til sak (nr. og tittel) du voterer MOT, og begrunnelse.
Eksempel; Jeg voterer MOT sak 2 – Godkjenning av møteleder (og beskrivelse av årsak).
Tilsvarende gjøres for hver sak en ønsker å stemme MOT. Alle saker en stemmer MOT kan samles i en e-post.

Ved votering FOR en sak, skal en ikke foreta seg noe. Stemmer en FOR alle saker for votering, skal en ikke svare på denne e-posten.

3. april 2020
Sandnes Hytteeierforening
Styret
Jan Thomas Rosnes 

Her finner du Årsmelding 2019 SHF

Her finner du Årsmøteinnkalling SHF 2019

Her finner du Årsregnskap SHF 2019