§ 1. Formål

Ivareta  hytteeiernes overordnede felles interesser overfor private og offentlige institusjoner som har betydning for foreningenes medlemmer.

§ 2. Medlemmer

Medlemmer kan være Velforeninger med minst 10 medlemmer i hytteområder i Sandnes kommune, eller privatpersoner med hytter i områder i Sandnes kommune der det ikke er dannet velforening. Det skal søkes å danne velforeninger i hytteområder der slike ikke finnes.Det skal avholdes minst ett allmøte i året. Dette skal nyttes til informasjon og diskusjon om aktuelle saker.

§ 3. Styre

Foreningen skal ledes av et styre bestående av 5 medlemmer som velges av årsmøtet.Styret velges for to år om gangen. Første år velges 2 medlemmer for ett år. Leder skal velges særskilt for to år om gangen. Det skal tilstrebes at kandidatene fortrinnsvis kommer fra forskjellige Velforeninger. Styret skal forestå foreningens arbeid mellom årsmøtene i henhold til de rammer årsmøtet og vedtektene gir. Styret kan ikke forplikte medlemmer utover den på årsmøtet vedtatte medlemskapskontingent. Styret skal sørge for et revidert regnskap. Styret kan oppnevne utvalg/komiteer for spesielle oppgaver. Styret skal føre protokoll fra sine møter.

§ 4. Årsmøte

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Innkallingen foretas med 21 dagers varsel ved brev eller e-post. Det er medlemmenes ansvar og informere styret om den til enhver tid gjeldende kontaktperson og adresse, herunder e-post.  Sammen med innkallingen skal foreligge saksliste, revidert regnskap og valgkomiteens innstilling. Forslag til saker til årsmøtet skal være styret i hende innen utgangen av januar. Hver Velforening har en stemme, men kan stille på møtet med inntil 3 representanter. Enkeltmedlemmer har møte og uttalerett, men ikke stemmerett. Bare medlemmer som har betalt kontingent innen desember i året før årsmøtet avholdes, har stemmerett. Sammen med kontingent skal opplyses antall medlemmer i velforeningen. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Alle saker unntatt vedtektsendringer avgjøres ved simpelt flertall blant de frammøtte representanter. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.Årsmøtet skal behandle følgende saker:
Valg av møteleder og referent.
Godkjennelse av innkalling og saksliste.
Styrets beretning.
Årsregnskap med revisors beretning.
Fastsettelse av kontingent.
Andre saker i henhold til godkjent saksliste.
Valg av styreleder.
Valg av styremedlemmer.
Valg av revisor
Valg av valgkomitè på 3 stk.

§.5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

§ 6. Oppløsning

Foreningens oppløsning kan kun behandles på årsmøte, og krever minst 2/3 dels flertall av de avgitte stemmer som skal representere minst 1/3 av de stemmeberettige medlemmene. Avstemningen skal skje skriftlig.

Vedtektene er sist endret og godkjent på Årsmøte 27.februar 2007.