Høringsrunde om ny kommuneplan for Sandnes 2019-20135 – Ny frist 3. september

Høringsrunde om ny kommuneplan for Sandnes 2019-20135

– av spesiell interesse: forslag til nye hyttestørrelser

Fristen for innspill er endret fra 15. august til 3. september. Innspill til SHF innen mandag 13. august.

Sandnes bystyre vedtok i møte 14. mai 2018 å legge forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Frist for innspill til planforslaget er satt til onsdag 3. september 2018. Se vedlegg «Høringsbrev».

I den nye kommuneplanen har politikerne fremmet forslag (pkt. 2.5) om nye arealer for fritidsbebyggelse, bod, kjeller, terrasser, brygger, etc. Mange av forslagene er i tråd med innspill fra velforeningene fra tidligere høringsrunder og med argumenter som kom fram på allmøte som ble arrangert av SHF 15 mars på Hotell Residens. Den aktuelle delen om arealer er vedlagt som vedlagt som «2.5. Områder for fritidsbebyggelse».

Alle kan gi innspill til kommuneplanen, men Sandnes kommune har ønsket en mest mulig samlet tilbakemelding fra velforeningene.

Vi ber derfor alle velforeninger å gi tilbakemelding på høringen til SHF innen mandag 13. august.

SHF ber velforeningene og evt. enkeltmedlemmer ta hensyn til følgende:

  • Alle plandokumentene med vedlegg er tilgjengelige på kommunens hjemmesider Sandnes kommuneplan 2019-2035.
  • Forslagene i planen er ikke endelig vedtatt, innsigelser fra Fylkesmannen kan endre forslagene.
  • I denne runden har SHF og velforeningene arbeidet mye med arealdelen, – vi ber derfor spesielt tilbakemelding på denne delen.
  • Det er flere deler av kommuneplanen som kan innvirke på fritidsbebyggelsen. Vi ber om at velforeningene vurderer hele kommuneplanen og gir evt. tilbakespill på denne.
  • Styret i SHF vil i den utstrekning det er mulig følge opp spørsmål og tilbakemeldinger. Pga. av ferieavvikling ber vi om forståelse for noe ekstra responstid.
  • Vi ber om tilbakemelding fra velforeningene innen 1 juli 2018.

 

Vi ber om at tilbakemeldinger sendes med kopi til 3 av styrets medlemmer (Jan Thomas Rosnes, Morten Sola og Randi Østensen).

Send kopi til lenken: thomas.rosnes@nofima.no;  msola@getmail.no; roe@lyse.net