Her er den godkjente kommuneplanen 2019-2035: Kommuneplanen

Strategiplan for småbåthavner – ønsker rask tilbakemelding

Strategi for avløp i spredt bebyggelse
15/05-20017
Kommunen ønsker et dokument som samlet beskriver kommunens strategi på avløpsløsninger samt opprydding av avløp i spredt bebyggelse. Strategien vil gi rammer for hvordan kommunen jobber med avløp i spredt bebyggelse både som myndighet på avløpsområdet og som eier av de kommunale avløpsanleggene. Eksisterende praksis og holdninger er i stor grad beskrevet i eksisterende styringsdokumenter som er politisk vedtatt. Kommunens praktisering av eksisterende regelverk er også overprøvd i politiske organer i enkeltsaker.
Her er link til Strategi for avløp i spredt bebyggelse:   Strategi – avløp i spredt bebyggelse -utkast-08-05-17