Høring om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune

Sandnes Hytteeierforening er bedt om å sende ut et høringsnotat om nye hyttestørrelser i Sandnes kommune. Alle velforeningene bes å sende sine tilbakemeldinger til SHF innen 1. oktober 2017.
Tilbakemelding sendes til Jarle Padøy; jarle.padøy@lyse.net med kopi til Thomas Rosnes; thomas.rosnes@nofima.no .

I siste møte til Sandnes Hytte- og fritidsforum (24. august 2017) la administrasjonen fram et notat om hyttestørrelser i Sandnes kommune sammenliknet med andre nærliggende kommuner. Notatet heter «Regelverk for hyttestørrelser i Sandnes- og en sammenligning med nabokommuner».

SHF har gjennom mange år argumentert for å øke det tillatte arealet på hytter, overbygg og terrasser i tråd med dagens behov som vanlig moderne familie. Det er derfor gledelig at politikerne signaliserer at tiden er moden til å vurdere en fremtidig endring av arealkravene i Sandnes kommune.

Her er notatet fra Sandnes kommune:  Notat Hyttestørrelse i Sandnes – en sammenlikning

SHF har gjennom mange år argumentert for å øke det tillatte arealet på hytter, overbygg og terrasser i tråd med dagens behov for vanlig moderne familier. Det er derfor gledelig at politikerne signaliserer at tiden er moden til å vurdere en fremtidig endring av arealkravene i Sandnes kommune.
I tilbakemeldingen på strategiplanen som ble sendt inn tidligere i år «Fritidsbebyggelse i Sandnes – Strategi for forutsigbar og bærekraftig forvaltning» skrev SHF bl.a. følgende om hyttearealer:
«§ 4.6 Størrelsen på lovlig oppførte fritidsbygg foreslås hevet til 130 m2 forutsatt godkjent avløpsanlegg. Det kan i tillegg oppføres bod med bruksareal inntil 25 m2.
Etter vår oppfatning bør der ikke differensieres på størrelsen, enten fritidsboligen ligger innenfor eller utenfor 100 m beltet eller i et LNF område definert som lovlig oppført fritidsbebyggelse (i planen kalt spredt bebyggelse) under forutsetning av at allemannsretten og hensynet til naturkvaliteter er hensyntatt på en tilfredsstillende måte.

§4.4 Utforming av terrasser.
I store trekk som regelen er i dag, men størrelsen utvides til 50 m2. Terrassene skal knyttes til fritidsbolig og terrassen skal tilpasses terrenget og skal ikke hindre allmenn ferdsel.
Høyden må tilpasses terrenget, og i kupert terreng når f.eks. fritidsboligen ligger i et skrånende terreng vil vi foreslå en formulering om at terrassehøyden må være av en slik art at den ikke skjemmer omgivelsene. Det bør også åpnes opp for overbygg av terrasser der hvor dette ikke kommer i konflikt med kriteriene for bygging av fritidsboliger (Pkt 2.4 i Strategiplanen).