Hyttestørrelser er utvidet i forslag til kommuneplanen

Vedtak i Sandnes bystyre 14 mai 2018 om størrelser på fritidsboliger

I bystyremøtet 14 mai 2018 ble forslag om størrelser på fritidsboliger behandlet av politikerne. Forslagene skal, når de blir endelig vedtatt, inn i kommuneplanen for Sandnes 2019-2035. Under er utdrag fra vedtakene som ble gjort av politikerne. Mange av vedtakene er i tråd med innspill fra velforeningene fra tidligere høringsrunder og med det som kom fram på allmøte som ble arrangert av SHF 15 mars på Hotell Residens.

Kommuneplanen skal nå ut på en høringsrunde der velforeningene igjen får anledning til å komme med innspill.

Utdrag fra dokumentet «Vedtak»: Vedtak 14 mai 2018

Utforming av fritidsbolig

Økning i takhøyder: Saltak: Maksimal mønehøyde 5,7 meter og maksimal gesimshøyde 4.0 meter.

Kjeller underetasje

Første to setninger endres til: Kjeller tillates dersom dette kan tilpasses terrenget på en god måte.

Terrasser

Terrasser og plattinger skal tilpasses terrenget på en god måte, og skal være sammenbygd med fritidsbolig. Plasseringen skal ikke hindre allmenn ferdsel. Terrasser og plattinger skal totalt ikke være større enn 50 m2. Det tillates ikke terrasser høyere enn gjennomsnittlig 0,5 meter over planert terreng.

Inntil 20 m2 av terrasse eller platting ut fra hyttevegg kan overbygges. Overbygd terrasse og platting regnes ikke med i bruksarealet angitt for hytte/bod.

Avsnittet «Fritidsboliger» endres til:

Lovlig oppførte fritidsboliger nærmere sjøen eller spesifiserte vassdrag enn 100 meter inngår i byggeområdet. Allemannsretten og hensynet til naturkvaliteter /kulturlandskapet skal være ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Erstatningsbygg og tilbygg til eksisterende fritidsboliger tillates med samlet bruksareal på inntil 100m2. l tillegg kan det etableres inntil 20m2 bod.

Bodareal kan etableres i fritidsboligen, som tilbygg til denne eller være frittliggende. Frittliggende bod skal ikke plasseres lengre borte fra fritidsboligen enn 6 meter. Det tillates kun en boenhet per fritidsbolig.

Avsnittet «Brygger» endres til:

Lovlig oppførte brygger tillates erstattet. Lengde ut i sjø er avhengig av dybdeforholdene på stedet, slik at adkomst for en båt på nøktern størrelse sikres (under 30 fot). Det skal vektlegges tilpasning til synlighet i landskapsbildet og at ferdselsforhold på land og vann ikke blir skadelidende.

Erstatningsbygg og tilbygg til eksisterende fritidsboliger tillates med bruksareal på inntil 125m2. l tillegg kan det etableres inntil 20m2 bod.

Bodareal kan etableres i fritidsboligen, som tilbygg til denne eller være frittliggende. Frittliggende bod skal ikke plasseres lengre borte fra fritidsboligen enn 6 meter. Det tillates kun en boenhet per fritidsbolig.

For erstatning av lovlige bygg, og for tilbygg, påbygg og bod til lovlig etablert fritidsbebyggelse og lovlig etablerte brygger gjelder tilsvarende som i § 2.5.

Referanser:

Bystyre møte 14 mai 2019 – alle saksdokumenter: Bystyre vedtak 14 mai 2018 alle sakspapirer

Vedlegg 6: K om m u n e p l a n for San d n e s 20 19 – 2 0 35 Reviderte bestemmelser