Avløpsanlegg i Breivik januar 2015

Anmodning om uttalese fra Sandnes kommune
– Nytt kommunalt avløpsanlegg i Breivik+

Saken gjelder varsel om ny utslippstillatelse samt søknad om dispensasjon for bygging av nytt kommunalt avløpsanlegg ved Breivik i Sandnes kommune. Omsøkte tiltak blir å betrakte som anlegg i pkt. a i § 20-1 i plan- og bygningsloven. Området ved Breivik har status som LNF-område i kommuneplanen. Det er i kommuneplanens arealdel ikke anført noe om at avløpsanlegg kan tillates. Det må derfor søkes om dispensasjon i henhold til kap. 19 i plan- og bygningsloven. Sandnes kommune anmoder herved om uttalelse i saken, både i henhold til Plan- og bygningsloven og Forurensningsforskriften.

Bakgrunn

Det er behov for ny vannforsyning til Høle og Ims. Kommunen har valgt å legge ledninger fra Hetland på Hommersåk og rundt Bergsagelhalvøya til Ims for å få vannforsyning fra Sandnes vannverk. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Byggetrinn 1, Ims-Dreggjavika er gjennomført, byggetrinn 2, Hetland-Breivk pågår og byggetrinn 3, Breivik-Dreggjavika, er under planlegging.

I forbindelse med vannprosjektet forsøker kommunen så langt det lar seg gjøre å legge avløp i samme trase. Selv om avløpsanlegget ikke var hovedformålet med prosjektet er det viktig å ryddet opp i eksisterende avløpsforhold i området samt gi mulighet for at de mange hyttene i området også kan få innlagt vann og godkjente avløpsforhold.

I byggetrinn 2, Hetland-Brevik, som pågår nå, var planen at det skulle legges avløpsledninger fram til et høydepunkt på traseen ved Eltervåg. Avløpsvannet skulle renne med selvfall til en pumpestasjon på Lauvås for videre transport til Sentralrenseanlegget på Nord-Jæren.

Underveis i arbeidet blir det foreslått og besluttet å legge en pumpeledning for avløp i samme trase som vannledningen helt fram til Breivik. Forutsetningen for dette systemet var at de enkelte hus og hytter selv skulle ha pumper som skulle klare å transportere avløpsvannet via den kommunale pumpeledningen fram til selvfallsledningen på Eltervåg. Etter at arbeidet var godt i gang viste det seg at et slikt system ikke var mulig, pga avstander og løftehøyder. Kommunen måtte da vurdere om offentlig avløp Eltervåg-Breivik skulle tas ut av prosjektet igjen, eller vurdere andre løsninger for behandling av avløpsvannet. Kommunen bestemte at det var ønskelig å kunne tilby offentlig avløp også i dette området, dersom avløpsledningen som var planlagt fra Eltervåg-Breivik kunne benyttes i kombinasjon med en alternativ løsning. Det er svært mange hytter i området som da vil kunne få ordnede vann- og avløpsforhold. Mulige løsninger ble utredet og valget falt på et lokalt avløpsanlegg i Breivik. Lokale private pumpesystemer klarer å levere til dette anlegget, via den kommunale pumpeledningen som er lagt i hovedveien.
På grunn av endringene underveis i prosjektet er ikke avløpsrenseanlegget i Breivik med i de opprinnelige planene. Det er derfor behov for ny utslippstillatelse og byggesak med dispensasjonsbehandling for denne delen av anlegget.