Arbeidsgruppe for vann- og avløpsløsninger

Det er store variasjoner for mange hytteeiere med hensyn til beliggenhet og muligheter for rensing av kloakkvann. En arbeidsgruppe i SHF har sett nærmere på renseeffektivitet, alternative løsninger og kostnader knyttet til kloakkløsninger.
I midten av juni leverte arbeidsgruppen sin innstilling til styret i SHF.

Det er et stort arbeid med vann- og kloakkledninger i kommunal regi som pågår i områdene mellom Hommersåk og Høgsfjorden. Kommunen vil kreve at hytter som har tilknytningsmulighet må knytte seg til nettet hvis de (fortsatt) skal ha innlagt vann i hyttene.  Dette gir for mange utrolig store tilknytningsutgifter.  Dessuten er det områder uten veiforbindelse som ikke vil få en kommunal løsning i overskuelig fremtid.  Mange er engasjert i mulige alternative løsninger som kan gi en like god eller bedre miljømessig og økonomisk løsning. SHF oppretter  derfor en arbeidsgruppe som vil jobbe med, og følge opp denne saken mot kommunen.

Innstillingen som arbeidsgruppen har avgitt har sett på bakgrunn for Sandnes kommunes prosjekter, utsagn fra politikerne, grensesnitt for tilkopling, kostnader og muligheter for alternative løsninger.