Ny foreningstruktur i Sandnes Hytteeierforening

Styret i Sandnes Hytteeierforening har utarbeidet et forslag til en omlegging av SHFs foreningsstruktur.

På nyåret 2015 sirkulerte SHFs styre et notat som diskusjonsgrunnlag vedrørende en mulig endring av foreningsstrukturen i Sandnes Hytteeierforening.  Det ble skissert en ny organisasjonsstruktur der SHF ville gå over til å ha enkeltpersoner som medlemmer, enten gjennom  velforeninger slik det hovedsakelig er idag, eller direkte innmelding .  I 2015 ble det besluttet at spørsmålet tas opp til avgjørelse ved årsmøtet i 2016.

Styret vurderer at det er behov for å legge om strukturen i SHF som tidligere skissert, for å kunne videreføre SHF som et effektivt interesse- og serviceorgan for hytteeierne i Sandnes.  Vi opplever den nåværende ordningen som en hemsko, bl.a. fordi SHFs styre idag ikke har noen direkte kommunikasjonskanal med hytteeierne som utgjør vårt medlemsgrunnlag, og fordi langt fra alle velforeninger i praksis fungerer slik organisasjonsformen egentlig forutsetter. Det er spesielt viktig at SHF er så represntativ som mulig nå som Sandnes Kommune har opprettet et Hytteforum, hvor SHF kan ta opp viktige saker for hytteierne i kommunen direkte med sentrale politikere og byråkrater.

Imidlertid er det ikke ønskelig å gjennomføre en slik omlegging dersom det er betydelig motstand mot den i organisasjonen.   Vi anmoder derfor hver velforening gi oss beskjed i god tid før årsmøtet 31 mars, dersom dere har til hensikt å gå imot forslaget på årsmøtet.  Dette er ikke ment som en bindende stillingstaken; det skal naturligvis være anledning til å gjøre seg opp en mening ut fra diskusjonen på årsmøtet.  Tilbakemelding kan enten gis til Elisabeth Fjeld   (fjeld@stavangeradvokatene.no)  eller styrets leder  (jarle.padoy@lyse.net)

I diskusjonsrunden før forrige årsmøte mottok vi kommentarer fra 2 store velforeninger, som begge tok opp vesentlige momenter men uten å konkludere klart for eller imot den skisserte omleggingen.  Vi mottok også innspill fra 3 enkeltpersoner, som var mer negative. Nåværende forslag er derfor justert noe for å ta hensyn til motatte kommentarer

Du kan lese hele forslaget til forreningsstruktur her: SHF foreningsstruktur - forslag til årsmøtet 2016.pdfSHF foreningsstruktur – forslag til årsmøtet 2016.pdf