Kommuneplan 2015 – 2030

De folkevalgte i Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune er enige om hovedtrekkene i kommuneplanen for Sandnes

Kommuneplan for Sandnes 2015-2030

Mer informasjon om kommuneplanen finner her.

Sandnes bystyre vedtok i møte 29. april 2014 å legge forslag til ny Kommuneplan 2015-2030, Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2015-2030 og Miljøplan for Sandnes 2015-2030 ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Planforslaget til Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 består av to hoveddeler:

  • Kommuneplanen samfunnsdel
  • kommuneplanens arealdel m/kart og bestemmelser

Frist for innspill til planforslaget var onsdag 20. august 2014

_________________________________________________________

Da Sandnes Kommune la kommuneplanen for 2011 – 2025 ut til høring sendte Sandnes Hytteeierforening denne  høringsuttalelse.

Høringsuttalelse: SANDNES HYTTEEIERFORENING
 
Nytt i kommuneplanen fra 2011 – 2025 var følgende:
 
Terrasser skal tilpasses opprinnelig terreng. Det skal ikke tillates terrasser høyere enn

gjennomsnittlig 0,5 meter over planert terreng og ikke større enn 30 m2. Terrasser skal knyttes til

fritidsbolig (ikke frittliggende). Plassering skal ikke hindre allmenn ferdsel.

Inntil 12 m2 av terrasse ut fra hyttevegg kan overbygges. Overbygd terrasse regnes ikke med i

bruksarealet angitt for hytte/bod.