Strategi for avløp i spredt bebyggelse – ønsker rask tilbakemelding

Strategi for avløp i spredt bebyggelse – ønsker rask tilbakemelding

Kommunen ønsker et dokument som samlet beskriver kommunens strategi på avløpsløsninger samt opprydding av avløp i spredt bebyggelse. Strategien vil gi rammer for hvordan kommunen jobber med avløp i spredt bebyggelse både som myndighet på avløpsområdet og som eier av de kommunale avløpsanleggene. Eksisterende praksis og holdninger er i stor grad beskrevet i eksisterende styringsdokumenter…

Strategiplan for småbåthavner – ønsker rask tilbakemelding

Strategiplan for småbåthavner – ønsker rask tilbakemelding

Strategi for småbåthavner fra Sandnes kommune består av en kartleggingsdel og en strategidel. Statistikk og kartgrunnlag er samlet for å gi en best mulig oversikt over dagens situasjon. Strategien er tett koblet opp mot Strategi for fritidsbebyggelse om må derfor sees på som et supplement til denne i forvaltningen av kystlinjen i Sandnes. Strategi for…